Vi på SoGoNice värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@sogonice.com.

Genom att använda och interagera med SoGoNice.com, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du signerar avtal på blender, bekräftar ett köp på vår websida, kontaktar oss via formulär eller e-post, när du använder vår kundportal eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – Fakturainformation etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – ditt bolags omsättning mm.
 • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med SoGoNice – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade sidan, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra SoGoNice tjänster. SoGoNice behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”) Automatiserat beslutsfattande (JA/NEJ)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig JA
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig JA
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning JA
För kundanalys, administrering av SoGoNice tjänster och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen JA
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig JA

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje-parter enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom SoGoNice-koncernen. SoGoNice kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Handlare. SoGoNice kan komma att dela till den handlaren vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av SoGoNice betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.

Vad gör vi med din information?

Var behandlar vi dina personuppgifter?

SoGoNice behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att kunna tillhandahålla tjänsterna kan SoGoNice emellertid från tid till annan komma att överföra personuppgifter även utanför EES. Dessa situationer kan inkludera fall där SoGoNice underleverantörer eller deras system är belägna utanför EES. I sådana fall ska SoGoNice alltid genomföra nödvändiga rättsliga skyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen hos kundens personuppgifter i enlighet med gällande lagar. Kunden erkänner och accepterar sådant överlämnande och sådana överföringar i samband med tjänsterna.

SoGoNice kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om SoGoNice annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur lagrar vi dina Personuppgifter?

Våra system hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Så länge du har ett aktivt avtal med SoGoNice så lagrar vi dina uppgifter. Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. SoGoNice kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält i våra kontaktformulär som ändå kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du väljer att fylla i dessa uppgifter i våra formulär, i annat fall är det inget som SoGoNice aktivt lagrar.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om SoGoNice får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data.
  Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse.
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Använd vår Dataskyddsservice om du vill åberopa något av ovan.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och trevlig onlineupplevelse. För mer information om hur SoGoNice använder cookies och liknande, klicka här.

Kontakta oss

SoGoNice AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556929-0686 och har sitt säte på Eriksbergsgatan 10 1tr, 114 20 Stockholm.

SoGoNice nås på info@sogonice.com.

—-
Integritet- och dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-23